องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ภาพถ่ายโครงการเสริมสร้างการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

7 เม.ย. 65 190