องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นโยบายกลยุทธ์ด้านการบริหารเเละพันาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

11 มิ.ย. 63 142