องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรุจีรดา พรมเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายชูชาติ กรังสันเทียะ
นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางกัลยา ตูมกลาง
ครู คศ.2


นางจินตนา กลีบกลาง
ครู คศ.2


นางรัชดา แป้นกลาง
ครู คศ.2


นางสาวญดา คินขุนทด
ครู คศ.1


นางสาวบุปผา ศรีนอก
ผู้ดูแลเด็ก


นางกุหลาบ พิมพ์กลาง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปาริฉัตร พลมณี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวแก้วใจ นกกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี