องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายชูชาติ กรังสันเทียะ
นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ


นางสาวศศิมาภรณ์ โพธิ์สอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางกัลยา ตูมกลาง
ครู คศ.2


นางจินตนา กลีบกลาง
ครู คศ.2


นางรัชดา แป้นกลาง
ครู คศ.2


นางสาวญดา คินขุนทด
ครู คศ.1


นางสาวบุปผา ศรีนอก
ผู้ดูแลเด็ก


นางกุหลาบ พิมพ์กลาง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปาริฉัตร พลมณี
ผู้ดูแลเด็ก