องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
กองช่าง

นายชูชาติ ขามโนนวัด
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายชูชาติ ขามโนนวัด
นายช่างโยธาอาวุโสนักจัดการงานช่าง ระดับ ปฏิบัติการ


นางสุภาพรรณ เลิศพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน


นายนันทภพ นมเกษม
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง


นายธีรกานต์ ตากิ่มนอก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายมนตรี พันศิริ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า