องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประวัติความเป็นมา

        ตำบลโนนเต็งเดิมทีขึ้นอยู่กับตำบลหนองมะนาว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 ทางอำเภอขอแยกจากตำบลหนองมะนาวเป็นตำบลโนนเต็ง ทั้งหมดมี 8 หมู่บ้าน วันที่ 27 ตุลาคม 2523 ได้มีการเลือกกำนันตำบลโนนเต็งขึ้น ซึ่งมีนายประสงค์ ควรขุนทด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกำนันคนแรก อยู่ต่อมากำนันตำบลโนนเต็งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2531 ตำแหน่งกำนันจึงว่างลง วันที่ 22 ตุลาคม 2531 ได้มีการเลือกกำนันตำบลโนนเต็งคนใหม่ขึ้นเป็นคนที่ 2 โดยนายสอง ไกรอ่ำ เป็นกำนันตำบลโนนเต็ง และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรก ได้ยกฐานะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ขึ้นโดยมีนายยอด พิมพ์กลาง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการปกครอง มี นายสอิ้ง อุขุนทด เป็นกำนันตำบลโนนเต็ง


        พื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นชาวโคราชโดยกำเนิด อพยพมาจากอำเภอใกล้เคียง เช่น อำเภอโนนสูง อำเภอโนนไทย อำเภอขามสะแกแสง และอำเภอด่านขุนทด ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาโคราช ประเพณียังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยทั่ว ๆ ไป และมีงานประเพณีงานบุญทางด้านศาสนาทั่ว ๆ ไป การตั้งถิ่นฐานของชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะตั้งกันเป็นกลุ่มตามเครือญาติ และเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่