องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
สภาพทั่วไป

 

ประวัติความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

    ประวัติตำบล


      ตำบลโนนเต็งเดิมทีขึ้นอยู่กับตำบลหนองมะนาว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 ทางอำเภอขอแยกจากตำบลหนองมะนาวเป็นตำบลโนนเต็ง ทั้งหมดมี 8 หมู่บ้าน วันที่ 27 ตุลาคม 2523 ได้มีการเลือกกำนันตำบลโนนเต็งขึ้น ซึ่งมีนายประสงค์ ควรขุนทด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกำนันคนแรก อยู่ต่อมากำนันตำบลโนนเต็งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2531 ตำแหน่งกำนันจึงว่างลง วันที่ 22 ตุลาคม 2531 ได้มีการเลือกกำนันตำบลโนนเต็งคนใหม่ขึ้นเป็นคนที่ 2 โดยนายสอง ไกรอ่ำ เป็นกำนันตำบลโนนเต็ง และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรก ได้ยกฐานะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งขึ้นโดยมีนายยอด พิมพ์กลาง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนแรก และ ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายยอด พิมพ์กลาง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ด้านการปกครอง มี นายสอิ้ง อุขุนทด เป็นกำนันตำบลโนนเต็ง


      พื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นชาวโคราชโดยกำเนิด อพยพมาจากอำเภอใกล้เคียง เช่น อำเภอโนนสูง อำเภอโนนไทย อำเภอขามสะแกแสง และอำเภอด่านขุนทด ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาโคราช ประเพณียังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยทั่ว ๆ ไป และมีงานประเพณีงานบุญทางด้านศาสนาทั่ว ๆ ไป


      การตั้งถิ่นฐานของชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะตั้งกันเป็นกลุ่มตามเครือญาติ และเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่     ที่ตั้งและอาณาเขต

      ตำบลโนนเต็งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ตั้งอำเภอคง ระยะห่างจากที่ตั้งอำเภอ ประมาณ 15 กิโลเมตร มี อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองคง อำเภอคง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอคงแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโดยสังเขป


 
     มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านโนนเต็ง
หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก
หมู่ที่ 3 บ้านทองหลาง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองอ้ายอู้ก
หมู่ที่ 5 บ้านตลุกสาหร่าย
หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่มเตียน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนไร่พัฒนา
หมู่ที่ 8 บ้านดอนสามัคคี
หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง
หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้อยพัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่บัวทอง
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวกระจาย

 

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่ (ไร่) อันดับ
1 โนนเต็ง 3,665 3
2 หนองกก 3,790 1
3 ทองหลาง 3,508 4
4 หนองอ้ายอู้ก 3,774 2
5 ตลุกสาหร่าย 2,336 9
6 บ้านหนองกระทุ่มเตียน 2,917 6
7 บ้านโนนไร่พัฒนา 3,108 5
8 บ้านดอนสามัคคี 2,479 8
9 บ้านโนนทอง 1,523 11
10 บ้านโคกน้อยพัฒนา 2,024 10
11 บ้านใหม่บัวทอง 947 12
12 บ้านหนองบัวกระจาย 2,516 7
  รวมทั้งสิ้น 32,587  


     แผนที่แสดงแหล่งน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง


        นอกจากนี้ยังมีแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยตระคร้อ สามารถบรรจุน้ำ ได้ประมาณ 9.5 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำฝนประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร
 
    หอกระจายข่าว

        มีจำนวน 12 แห่ง ครบทั้ง 12 หมู่บ้าน แต่เนื่องจากบางหมู่บ้านมีพื้นที่ ห่างไกลกัน ทำให้เกิดปัญหาในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

     ประชากร

        จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร ของตำบลโนนเต็งมีประชากร จำนวนทั้งสิ้น คน จำแนกเป็นชาย 3,439 คน หญิง 3,595 คน 

     การศาสนา

        ประชาชนในตำบลโนนเต็ง นับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถาน 10 แห่ง คือ

         1 วัดบ้านโนนเต็ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนเต็ง
         2 วัดบ้านหนองกก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก
         3 วัดบ้านทองหลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านทองหลาง
         4 วัดบ้านหนองบัวกระจายโนนเต็ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองอ้ายอู้ก
         5 วัดบ้านตลุกสาหร่าย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านตลุกสาหร่าย
         6 วัดบ้านหนองกระทุ่มเตียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่มเตียน
         7 วัดป่ามรณานุสติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนไร่พัฒนา
         8 วัดป่าแสงธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านดอนสามัคคี
         9 โนนทองศรีวราราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง
         10 สำนักสงฆ์บ้านใหม่บัวทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่บัวทอง     ระบบสาธารณูปโภค

        1. การโทรคมนาคม

         ตู้โทรศัพท์ จำนวน 8 ตู้
  เสารับสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 2 แห่ง
  จุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 จุด        2. การไฟฟ้า
           เขตตำบลโนนเต็ง เป็นชุมชนชนบทแต่มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบลประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ ครบทุกครัวเรือน

        3. ระบบประปา
           ประชาชนในตำบลโนนเต็ง ส่วนใหญ่ได้มีระบบประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน แต่เนื่องจากความแห้งแล้งและระบบประปาบางหมู่บ้านยังไม่ทันสมัย และบางหมู่บ้านมีครัวเรือนที่ห่างจากชุมชนทำให้ระบบประปายังไม่เพียงพอกับความต้องการของราษฎร 

    การศึกษา

          ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโนนเต็ง โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย โรงเรียนวัดบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านทองหลาง และ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้

         โรงเรียนบ้านโนนเต็ง

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
8
11
19
อนุบาล 2
13
7
20
ป.1
6
9
15
ป.2
15
8
23
ป.3
20
16
36
ป.4
12
7
19
ป.5
6
6
12
ป.6
11
4
15
ม.1
11
5
16
ม.2
11
13
24
ม.3
16
10
26
รวม
129
96
225


            บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 5 คน หญิง 10 คน รวม 15 คน โดยมี นายจำนงค์ เบี้ยกลาง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
3
7
10
อนุบาล 2
7
7
14
ป.1
3
15
18
ป.2
12
3
15
ป.3
10
8
18
ป.4
3
7
10
ป.5
11
5
16
ป.6
16
9
25
รวม
55
61
116


            บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 5 คน หญิง 3 คน รวม 8 คน โดยมี นายสามารถ ขอพึ่งกลาง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          โรงเรียนวัดบ้านหนองกก

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
5
4
9
อนุบาล 2
1
3
4
ป.1
1
5
6
ป.2
4
2
6
ป.3
5
5
10
ป.4
4
5
9
ป.5
3
4
7
ป.6
1
2
3
รวม
24
30
54


            บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 3 คน หญิง 5 คน รวม 8 คน โดยมี นายธีระ วัชระธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านทองหลาง

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
4
5
9
อนุบาล 2
2
3
5
ป.1
4
3
7
ป.2
6
1
7
ป.3
1
3
4
ป.4
3
7
10
ป.5
4
2
6
ป.6
6
6
12
รวม
30
30
60


            บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน โดยมี นายธีระพล พึ่งโคกสูง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
13
15
28
อนุบาล 2
16
13
29
ป.1
10
12
22
ป.2
13
11
24
ป.3
14
7
21
ป.4
12
13
25
ป.5
11
12
23
ป.6
13
14
27
ม.1
19
14
33
ม.2
13
16
29
ม.3
15
16
31
รวม
149
143
292


            บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 8 คน หญิง 14 คน รวม 22 คน โดยมี นายคำพี ตรงกลาง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

     การจัดการศึกษา

          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการ จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกสาหร่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกระจาย

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จำนวนครูพี่เลี้ยง
1
บ้านโนนเต็ง
19
21
40
2
2
บ้านหนองกก
13
13
26
1
3
บ้าน ตลุกสาหร่าย
19
26
45
2
4
บ้านหนองบัวกระจาย
26
24
50
2
รวม
66
81
161
7     การสาธารณสุข

          ตำบลโนนเต็ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเต็ง ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1 โดยมี นายสายยันต์ บืนขุนทด เป็น ผู้อำนวยการ 

     เส้นทางคมนาคม

          การคมนาคมของตำบลโนนเต็ง มีถนนสายหลัก คือ ถนนเมืองคง - บ้านเหลื่อมทางหลวงหมายเลข 2160 และถนนสาย เมืองคง - ขามสะแกแสง2150 และถนนลาดยางสายบ้านโนนเต็ง-บ้านหนองอ้ายอู้ก 

     การเศรษฐกิจ

          ฟาร์มไก่ จำนวน 1 แห่ง
          ร้านค้า จำนวน 68 ร้าน
          ร้านจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 1 ร้าน
          ร้านจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 1 ร้าน
          ร้านขายอาหาร จำนวน 4 ร้าน
          ร้านเหล็กดัด จำนวน 1 ร้าน
          ปั๊มน้ำมัน / ขายน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
          โรงเลื่อยไม้ จำนวน 1 แห่ง
          ร้านหล่อเสาปูน จำนวน 1 แห่ง
          ร้านเสริมสวย / ตัดผม จำนวน 5 ร้าน
          โรงขนมจีน จำนวน 1 โรง
          คลินิกพยาบาล จำนวน 2 แห่ง
          ร้านขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ร้าน
          ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 ร้าน
          ร้านบริการอิรเตอร์เน็ต จำนวน 1 ร้าน
          กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 1 แห่ง