องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 " ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง เป็นตำบลน่าอยู่สาธารณูปโภคและการบริการที่ดี การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ"

พันธกิจ(Mission)

         1. พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
         2. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Result Based Management)
         3. ส่งเสริมและพัฒนาศักภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         4. ส่งเสิรมและพัฒนาศักยภาพการเกษตรอินทรีย์
         5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
         6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
         7. พัฒนาระบบการบริการและระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
         8. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

         1. การได้รับสวัสดิการครบถ้วนโดยเสมอภาค
         2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี เพื่อท้องถิ่นมีความน่าอยู่
         3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         4. เป็นแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
         5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี