องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

นายมิตร ผันกลาง
กำนันตำบลโนนนเต็ง -โทร 081-76557334


นายสุเทพ ขามโนนวัด
ผู้ใหญ่บ้านโนนเต็ง โทร 082-6478125


นายจักรกฤษณ์ เมฆเสือ
ผู้ใหญ่บ้านหนองกก -โทร 082-1280041


นายสุวิทย์ ชื่นนอก
ผู้ใหญ่บ้านทองหลาง -โทร 086-2600381


นายรณชัย ผันกลาง
ผู้ใหญ่บ้านหนองอ้ายอู้ก -โทร 085-7791470


นายนิวัฒน์ ตากิ่มนอก
ผู้ใหญ่บ้านตลุกสาหร่าย -โทร 095-6029281


นายมานะ สมุทรกลาง
ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่มเตียน -โทร 090-8342378


นายสุพจน์ หวังเลี้ยงกลาง
ผู้ใหญ่บ้านโนนไร่พัฒนา-โทร 082-1582988


นางสาวสุดารัตน์ ชื่นนอก
ผู้ใหญ่บ้านดอนสามัคคี -โทร 086-2610480


นายนาวิน กิ่มนอก
ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง -โทร 095-6045265


นางจำปี พลสนิท
ผู้ใหญ่บ้านโคกน้อยพัฒนา - โทร -


นายไพฑูรย์ โชคบัณดิษฐ์
ผู้ใหญ่บ้านใหม่บัวทอง -โทร 096-0461236