องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
หัวหน้าส่วนราชการ

นายเนตร ตุ้มมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
098-154-1953


นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น
082-320-5553


นางสาวกนกพร มุ่งแฝงกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น
091-832-8373


นางปริญา นกกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น
081-879-0812


นายชูชาติ ขามโนนวัด
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
085-246-9490


นางสาวรุจีรดา พรมเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
086-254-8996


นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
082-320-5553