องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
คู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

24 ม.ค. 65 74