องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 (โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

28 พ.ค. 63 53