องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
นโยบายการบริหารงาน

 คำแถลงนโยบาย

ของ

นายธีระพล  ขอใบกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2565

วันอังคาร ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ชั้น 2

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

 

เรียน  ท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ที่เคารพ

 

                  ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายธีระพล  ขอใบกลาง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยกรรมการการเลือกตั้ง ได้โปรดลงนามประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว นั้น

                   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ข้าพเจ้า นายธีระพล ขอใบกลาง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งแห่งนี้ โดยจะยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะดำเนินการบริหารราชการของ                 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนอง ความต้องการ และประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้

 

                  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    1.1 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ วางท่อ ระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่อสร้างถนน คสล. หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง และคุ้มค่าต่องบประมาณที่มีอยู่

                     1.2 ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

                     1.3 ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                     1.4 ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจร โดยติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

                     1.5 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน

 

                  2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                     2.1 ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง  

                     2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร และสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร

                     2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

                     2.4 ส่งเสริมอาชีพหลัก เช่น การปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย การเลี้ยงสัตว์ ในรูปกองทุนกู้ยืม              

 

                  3. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                     3.1 ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

                     3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่

                     3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่างๆ 

                     3.4 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า โดยการจัดให้มีหนังสือพิมพ์ วารสารและเอกสารต่างๆ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

 

                  4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

                     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

                     4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล

                     4.3 ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 

                     4.4 จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

                    4.5 เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                     4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด                 

                     4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ

                     4.8 จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

 

                  5. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

                     5.1 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษา และชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามระบบรีไซเคิล

                     5.2 ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลโนนเต็งสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่                                         

                     5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย เพื่อคืนธรรมชาติ และเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกหรือรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์   

                     5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

                  6.นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

                     6.1 ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ให้มีความรู้ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน เน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

                     6.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า             

                     6.3 สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน

                     6.4 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ

                     6.5 พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

                     6.6 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

                   จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

 

                  ข้าพเจ้า  นายธีระพล  ขอใบกลาง  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปีนับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็งเป็นสำคัญ

 ---------------